تاریخچه و پیداش مهندسی ایمنی

با پیدا شدن انقلاب صنعتی و پیچیده شدن صنایع در قرن نوز دهم، و با بالا رفتن حوادث کاری و اثرات آن بر روی جامعه، باعث شد نکات ایمنی بیش از گذشته ضرورت شان در جامعه احساس شود. و در این زمان هر روز خطرات ناشناخته از صنایع و تلفات انسانی و مالی افزایش پیدا می کرد پس ایمنی جایگاه مهم تری پیدا کرد. بعدها با گذشت زمان صنایع مهندسی ایمنی در در قالب یک حرفه عملی ایجاد شد. این حرفه ی ایجاد شده در دانشگاه ها و نهاد های دیگر به عنوان ایمنی صنعتی و بهداشت صنعتی با پرورش دسته ای از متخصصان جان و مال انسان هارا حفظ میکند.
مهندسی ایمنی با گذشت زمان در هر صنعت بهینه سازی گردید و توانست از بسیاری از حوادث جلوگیری و امار انها را کاهش دهد و سازمان های بین المللی احداث شدند که استاندارد هارا ارائه میکردن تا باعث کم شدن حوادث شوند.مانند:سازمان ایمنی و بهداشت شغلی.

در ایران رشته ی ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای،سالیان متمادی در داشنگاه های کشور در حال تدریس است.درحالی که مفاهیم ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای به همراه محیط زیست در قالب HSE در صنایع مادر نفوذ کرده و جایگاه خود را تثبیت کرد.

صنایع های زیادی مانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اهمیت ویژه ای برای مقوله ی HSE قائل هستن و با برقراری دستورالعمل های بین المللی و استاندارد ها سعی میکنند تا از تلفات جانی و مالی جلوگیری کنند.