حدود مواجهه شغلی یا OEL یا (Occupational Exposure Limit) عبارت است از غلظتی از یک ماده شیمیائی در هوا که بیشتر افراد می توانند بدون این که اثری زیان آور داشته باشد، در معرض آن باشند. حدود مجاز نباید به منزله ی مرز قطعی بین حد ایمن و نا ایمن قلمداد شود چرا که در بعضی از افراد ممکن است، حتی در غلظت های پائین تر از حد مواجهه نیز اثراتی مضر ایجاد شود.

دانلود فایل ویرایش پنجم : لینک مستقیم