صفحه مارو در اینستاگرام دنبال کنید

برای بستن ESC را بزنید

علی ارومیه ای

دانشجو کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی