صفحه مارو در اینستاگرام دنبال کنید

برای بستن ESC را بزنید

محمدعلی ساعدی

دانشجو کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی در دانشگاه علم و فرهنگ